Comhairle nan Eilean Siar Logo (with tagline Ag Obair Còmhla Airson nan Eilean)
Lews Castle

Sgeama Greis Gnìomhachais nan Oileanach

Sgeama Greis Gnìomhachais nan Oileanach Comhairle nan Eilean Siar 2024

Cnes Bord na Gaidhlig logo

Ann an co-bhonn le Bòrd na Gàidhlig, tha Comhairle nan Eilean Siar a’ tabhann cothrom do dh’oileanaich le sgilean Gàidhlig a bhith a’ cosnadh airson deich seachdainean as t-Samhradh 2024 aig buidhnean a tha a’ cleachdadh Gàidhlig mar mheadhan obrach gu làitheil.  Faodaidh na deich seachdainean a ruith aig àm sam bith thairis air an t-samhradh, ach feumaidh a’ ghreis gnìomhachais a bhith deiseil ro Dhihaoine 30mh Lùnastal, 2024. Tha an Sgeama seo air a bhith a’ ruith airson iomadh bliadhna, ’s e air a bhith air leth soirbheachail ann a bhith a’ toirt cothrom dha oileanaich an sgilean Gàidhlig a leasachadh, agus eòlas a thoirt dhaibh air a bhith ag obair ann an àite-obrach proifeiseanta.  Bho thaobh nam buidhnean, tha an Sgeama a’ toirt cothrom dhaibh oileanaich fhastadh gus obair air pròiseactan sònraichte a dhèanamh, obair ’s dòcha nach tachradh gun taic nan oileanach.

Fiosrachadh mun Sgeama:

 • Bidh oileanaich ag obair aig buidhnean sna h-Eileanan Siar a bhios a’ cleachdadh Gàidhlig san àite-obrach a h-uile latha.
 • Feumaich oileanaich a bhith ann am foghlam aig ìre adhartach, (ann an oilthigh no colaiste).
 • Feumaidh comas labhairt, leughadh agus sgrìobhadh Gàidhlig gu ìre air choreigin a bhith aig oileanaich.
 • Feumaidh oileanaich a bhith an dùil tilleadh gu foghlam adhartach as t-Fhoghar 2024.
 • Feumaidh na buidhnean-fastaidh cothroman bogaidh dhà-rìribh a thoirt seachad do oileanaich gus na sgilean Gàidhlig aca a leasachadh fad na greis-gnìomhachais.
 • Bidh na h-oileanaich ag obair airson 10 seachdainean, agus faodar a’ ghreis gnìomhachais a thòiseachadh aig àm sam bith, ach feumaidh i a bhith deiseil ro Dhihaoine 30mh Lùnastal 2024.
 • Feumaidh na buidhnean-fastaidh an Tuarastal Bith-beò a phàigheadh do na h-oileanaich (£12.00 gach uair) airson nan deich seachdainean;
 • Feumaidh na h-oileanaich a bhith ag obair airson, co-dhiù, 30 uairean a thìde gach seachdain na greis gnìomhachais;
 • Aig deireadh nan 10 seachdainean, pàighidh a’ Chomhairle 50% de chosgaisean gu lèir nan oileanach do na buidhnean-fastaidh, gu £1,800 aig a’ char as motha.
 • Son a’ chiad uair, bidh duais de £200.00 ann airson an oileanaich a sgrìobhas am pìos de 1,500 facal sa Ghàidhlig as fheàrr mun àm aca air a’ ghreis gnìomhachais, agus mu cho cudromach ’s a tha Gàidhlig dhaibh.  

Ma ’s e ’s gur e oileanach a th’ annad le sgilean Gàidhlig, a bhios sna h-Eileanan Siar fad an t-Samhraidh 2024, agus a tha airson iarrtas a chur a-steach don Sgeama, an lìon thu a-steach am foirm-iarrtais sa cheangal gu h-ìosal, agus cuir air ais e gu: Donald.Weir@cne-siar.gov.uk:

Foirm-iarrtais nan Oileanach

’S e Diluain 15mh Giblean, 2024 an ceann-latha airson iarrtasan nan oileanach a bhith a-staigh.

Ma ’s e ’s gur e buidheann a th’ annaibh a bhios a’ cleachdadh Gàidhlig san àite-obrach, agus tha sibh airson oileanach/oileanaich fhastadh thairis air Samhradh 2024, cuiribh fios do Dhòmhnaill Weir aig Donald.Weir@cne-siar.gov.uk airson ur ùidh san Sgeama a chlàradh, agus airson barrachd fiosrachaidh mhionaidich mun phròiseas fhaighinn.

Comhairle nan Eilean Siar Gaelic Student Placement Scheme 2024

In conjunction with Bòrd na Gàidhlig, Comhairle nan Eilean Siar is offering an opportunity to students with Gaelic skills to be employed for ten weeks during Summer 2024 in the Western Isles with organisations which use Gaelic in the workplace every day. These ten weeks can take place anytime over the summer, but the placement must be completed by Friday 30th August 2024.This Scheme has been running for many years and has been very successful in developing the Gaelic skills of students, and giving them valuable experience of a professional work environment.  From the point of view of the organisations, the Scheme can give them the opportunity to hire students to work on specific projects, which would not have been possible to do without the assistance of these students.

Information about the Scheme:

 • Students will be placed with employing organisations in the Western Isles who use Gaelic in the workplace every day.
 • Students must be in higher education, (i.e. in university or college).
 • Students must have at least some degree of Gaelic speaking, reading and writing skills.
 • Students must be intending to return to higher education in Autumn, 2024.
 • Employing organisations must provide meaningful, immersive opportunities for students to use and develop their Gaelic language skills for the duration of the placement.
 • The placement lasts 10 weeks, and can begin at any time, but must conclude before Friday 30th August 2024.
 • Employing organisations must pay the real Living Wage to the students (£12.00 per hour) for the 10 weeks of employment.
 • Students must work at least 30 hours per week on their placements.
 • At the conclusion of the 10 weeks, the Comhairle will pay 50% of the final, total costs of hiring the students to the employing organisations, up to a maximum of £1,800.
 • For the first time, a £200.00 cash prize will be awarded this year to the student who writes the best 1,500 piece in Gaelic about their time on placement, and how important Gaelic is to them.

If you are a student with Gaelic skills, who will be in the Western Isles over Summer 2024, and you wish to apply for the Scheme, can you please complete the application form in the link below, and return it to: Donald.Weir@cne-siar.gov.uk:

Application form

The closing date for student applications is Monday 15th April 2024.

If you are an organisation which uses Gaelic in the workplace, and you wish to hire a student/students over Summer 2024, can you please contact Dòmhnall Weir at Donald.Weir@cne-siar.gov.uk to register your interest and for more detailed information about the process.


Posted

in

Tags: