Comhairle nan Eilean Siar Logo (with tagline Ag Obair Còmhla Airson nan Eilean)
Lews Castle

Council Members

Kenneth J Maclean

Kenneth J Maclean
Ward 01: Barraigh agus Bhatarsaigh
Mobile: 07866 915487
Email: kennethj.maclean@cne-siar.gov.uk

Iain A Macneil

Iain A MacNeil
Ward 01: Barraigh agus Bhatarsaigh
Mobile: 07976 416800
Email: iain.macneil@cne-siar.gov.uk

Ward 02: Uibhist A Deas, Eirisgeigh Agus Beinn Na Faoghla

Iain M Macleod

Iain M Macleod
WARD 02: Uibhist a Deas, Eirisgeigh agus Beinn na Faoghla
Mobile: 07976 417064
Email: iainm.macleod@cne-siar.gov.uk

Paul F Steele 

Paul F Steele - Leader

Council Leader

WARD 02: Uibhist a Deas, Eirisgeigh agus Beinn na Faoghla
Mobile: 07976 416811
Email: paulf.steele@cne-siar.gov.uk

Susan G Thomson

Susan Thomson
WARD 02: Uibhist A Deas, Eirisgeigh Agus Beinn Na Faoghla
Mobile: 07866 914970
Email: susan.thomson@cne-siar.gov.uk
Party: SNP

Ward 03: Uibhist A Tuath

Mustapha Hocine

Mustapha Hocine
WARD 03: Uibhist A Tuath
Mobile: 07970 262459
Email: mustapha.hocine@cne-siar.gov.uk

Uisdean Robertson

Uisdean Robertson
WARD 03: Uibhist A Tuath
Mobile: 07769 672297
Email: u.robertson@cne-siar.gov.uk

Ward 04: Na Hearadh

Paul A Finnegan

Paul Finnegan
WARD 04: Na Hearadh
Mobile: 07976 417187
Email: paul.finnegan@cne-siar.gov.uk

Kenneth M Macleod

Logo of Comhairle nan Eilean Siar
WARD 04: Na Hearadh
Mobile: 07814071609
Email: kenny-macleod@cne-siar.gov.uk

Ward 05: Sgire Nan Loch

Angus Morrison

Angus Morrison
WARD 05: Sgire Nan Loch
Mobile: 07880 172971
Email: angus.morrison@cne-siar.gov.uk

Robert Mackenzie

Robert Mackenzie
WARD 05: Sgire Nan Loch
Mobile: 07866 915142
Email: robert.mackenzie@cne-siar.gov.uk

Ward 06: Sgir’ Uige Agus Carlabhagh

Alasdair R Fraser

WARD 06: Sgir’Uige agus Carlabhagh
Mobile: 07976 416900
Email: ranald.fraser@cne-siar.gov.uk
Party: Conservative

Norman Misty Macdonald

Norman (Misty) MacDonald
WARD 06: Sgir’ Uig agus Charlabhagh
Mobile: 07976 416895
Email: normanmacdonald@cne-siar.gov.uk

Ward 07: An Taobh Siar Agus Nis

John N Macleod

John Norman MacLeod
WARD 07: An Taobh Siar Agus Nis
Mobile: 07966 995687
Email: jnmacleod@cne-siar.gov.uk

Kenneth Macleod

Kenneth Macleod

Convener

WARD 07: An Taobh Siar agus Nis
Mobile: 07769 366595
Email: kennethmacleod@cne-siar.gov.uk
Party: SNP

Donald Macsween

Donald MacSween
WARD 07: An Taobh Siar Agus Nis
Mobile: 078259 00099
Email: donald.macsween@cne-siar.gov.uk

Ward 08: Loch A Tuath

Donald F Crichton

Donald Crichton
WARD 08: Loch A Tuath
Mobile: 07795 020110
Email: donald.crichton@cne-siar.gov.uk

John A Maciver

John A Maciver
WARD 08: Loch a Tuath
Mobile: 07825 681774
Email: johna.maciver@cne-siar.gov.uk
Party: SNP

Calum Maclean

Calum Maclean
WARD 08: Loch A Tuath
Mobile: 07976 416815
Email: calum.maclean@cne-siar.gov.uk

Ward 09: Steornabhagh a Tuath

Iain M Macaulay

Iain M Macaulay
WARD 09: Steornabhagh A Tuath
Mobile: 07769 366297
Email: iainm.macaulay@cne-siar.gov.uk

Malcolm K Macdonald

Malcolm K MacDonald
WARD 09: Steornabhagh a Tuath
Mobile: 07866 915176
Email: malcolm.macdonald@cne-siar.gov.uk

Duncan Macinnes MBE

Duncan Macinnes - Depute Leader

Depute Leader

WARD 09: Steornabhagh a Tuath
Mobile: 07866 915513
Email: duncan.macinnes@cne-siar.gov.uk

Gordon Murray

Gordon Murray
WARD 09: Steornabhagh a Tuath
Mobile: 07769 287044
Email: gordon.murray@cne-siar.gov.uk
Party: SNP

Ward 10: Steornabhagh a Deas

Angus McCormack

Angus McCormack
WARD 10: Steornabhagh a Deas
Mobile: 07748 700128

Email: a.mccormack@cne-siar.gov.uk

Rae Mackenzie

WARD 10: Steornabhagh a Deas
Mobile: 07769 305371
Email: rae.mackenzie@cne-siar.gov.uk
Party: SNP

Frances Murray

Frances Murray
WARD 10: Steornabhagh a Deas
Mobile: 07866 915022
Email: frances.murray@cne-siar.gov.uk
Party: SNP

George Murray

George L Murray
WARD 10: Steornabhagh a Deas
Mobile: 07866 914906
Email: george.murray@cne-siar.gov.uk

Ward 11: Sgire an Rubha

Norman Macdonald

WARD 11: Sgire an Rubha
Mobile: 07976 416841
Email: nt.macdonald@cne-siar.gov.uk

Finlay M Stewart

Finlay Stewart
WARD 11: Sgire an Rubha
Mobile: 07976 417171
Email: finlay.stewart@cne-siar.gov.uk