Comhairle nan Eilean Siar Logo (with tagline Ag Obair Còmhla Airson nan Eilean)
Lews Castle

Category: Education

  • Sanas Clàraidh 2024

    Notice of Enrolment 2024 Clàradh Airson Sgoiltean & Ionadan 2024 Tha clàradh a-nis fosgailte airson clann sgoil-àraich, BS1 agus ÀS1 ann an sgoiltean agus ionadan na Comhairle airson Lùnastal 2024 air adhart. Bu chòir dha pàrantan is luchd-cùraim an cuid cloinne a tha ion-roghnach a chlàradh ro Dhihaoine 8mh Màrt 2024. Faodar foirmichean-clàraidh airson gach…

  • Notice of Enrolment 2024

    Sanas Clàraidh 2024 Enrolment To Schools and Centres 2024 Enrolment is now open for children entering nursery, P1 and S1 in Comhairle schools and centres for August 2024 onwards. Parents and carers should enrol eligible children by Friday 8th March 2024. Enrolment forms for all stages can be accessed at:  Enrolments 2024-25 Gaelic First The Comhairle…