Comhairle nan Eilean Siar Logo (with tagline Ag Obair Còmhla Airson nan Eilean)
Lews Castle
 • Addressing Depopulation Action Plan Launched

  The Scottish Government published their Addressing Depopulation Action Plan (ADAP) last week to identify a pathway to implement measures and actions to reduce population decline through collaborating with local and regional partners. The Outer Hebrides, along with Inverclyde, are the only Scottish Local Authorities forecasted to have the more people leave the regions by the…

 • Comhairle nan Eilean Siar Proposes Fishing Quota Pilot Scheme

  Cllr Donald Crichton, Chair of Comhairle nan Eilean Siar’s Sustainable Development Committee has written to the Cabinet Secretary for Rural Affairs, Land Reform and Islands to propose a Community Quota Pilot Scheme.  Cllr Crichton’s letter follows on from a discussion on the matter at Comhairle nan Eilean Siar’s Sustainable Development Committee on the 6th of…

 • Lochmaddy Pier Opened

  At a ceremony in Lochmaddy Fiona Hyslop MSP, Cabinet Secretary for Transport today formally opened Lochmaddy Pier. The Scottish Government funded Lochmaddy Pier upgrade works, delivered by Comhairle nan Eilean Siar, has seen the length of the pier extended and a series of improvements implemented.  The upgrade works have been completed as part of the…

 • Sanas Clàraidh 2024

  Notice of Enrolment 2024 Clàradh Airson Sgoiltean & Ionadan 2024 Tha clàradh a-nis fosgailte airson clann sgoil-àraich, BS1 agus ÀS1 ann an sgoiltean agus ionadan na Comhairle airson Lùnastal 2024 air adhart. Bu chòir dha pàrantan is luchd-cùraim an cuid cloinne a tha ion-roghnach a chlàradh ro Dhihaoine 8mh Màrt 2024. Faodar foirmichean-clàraidh airson gach…

 • Notice of Enrolment 2024

  Sanas Clàraidh 2024 Enrolment To Schools and Centres 2024 Enrolment is now open for children entering nursery, P1 and S1 in Comhairle schools and centres for August 2024 onwards. Parents and carers should enrol eligible children by Friday 8th March 2024. Enrolment forms for all stages can be accessed at:  Enrolments 2024-25 Gaelic First The Comhairle…

 • Supplier Development Webinar

  The Supplier Development Programme are hosting a free webinar, in partnership with the Islands Growth Deal, on Tuesday 5th March 2-3:30pm. The Islands Growth Deal is a 10-year package of investment that will seek to drive economic growth and the creation of sustainable jobs across Shetland, Orkney and the Outer Hebrides. Jointly funded by UK and…

 • Soirbheachadh so Sgoiltean nan Eilean Siar aig FilmG 2024

  Bha sgoiltean nan Eilean Siar air leth soirbheachail oidhche Haoine (23 Gearann) ‘s iad a’ cosnadh ultach dhuaisean aig farpais FilmG 2024.  Ghabh a’ chuirm àite ann an Glaschu agus bha Sgoil a Bhac, Àrdsgoil Mhicneacail agus Sgoil Lionacleit am measg nam feadhainn a ghlèidh nam prìomh dhuaisean. Choisinn Sgoil Lionacleit an duais ‘Roghainn FilmG…

 • Cùrsa Turas

  Anns an Foghar 2023 ghabh naoinear de luchd obrach Roinn Foghlaim, Sgilean is Seirbheisean Chloinne na Comhairle pàirt ann an cùrsa far an robh iad a’ leasachadh an cuid sgilean cànain a thaobh na Gàidhlig.  Chaidh an cùrsa, Turas, a lìbhrigeadh air-loidhne airson naoi seachdainean agus bhathar ag amas air feadhainn aig an robh deagh…

 • Comhairle Agrees a Balance Budget

  A’ Chomhairle a’ Stèidheachadh Buidseat Cothromach a dh’aindeòin Gèarradh Bunaiteach ann am Maoineachadh bho Riaghaltas na h-Alba agus a Bhith Cleachdadh Airgead Cùl-Stòir. Tha lughdachadh de £1.48m ann an Aonta Maoineachaidh Riaghaltas na h-Alba 2024 do Chomhairle nan Eilean Siar nuair a thèid pàigheadh luchd-obrach agus luchd teagaisg a chur an dara taobh ‘s cothromachadh…

 • Cuirmean Dìleab 2024: Leverhulme air an Ainmeachadh

  Air an ath-mhìos gabhaidh cuirmean àite ann an Leòdhas agus anns na Hearadh mar phàirt de Dhìleab 2024: Leverhulme.  Gabhaidh a’ chiad chuirm àite anns an Lanntair air Diardaoin 14mh Màrt aig 1900 agus bidh fiosrachadh a thaobh tiogaidean ri fhaighinn a dh’ aithghearr.  Bidh sgoilearan bho chlasaichean Gàidhlig 6 & 7 aig Bunsgoil Steòrnabhaigh a’ dol…