Comhairle nan Eilean Siar Logo (with tagline Ag Obair Còmhla Airson nan Eilean)
Lews Castle
 • Cùrsa Turas

  Anns an Foghar 2023 ghabh naoinear de luchd obrach Roinn Foghlaim, Sgilean is Seirbheisean Chloinne na Comhairle pàirt ann an cùrsa far an robh iad a’ leasachadh an cuid sgilean cànain a thaobh na Gàidhlig.  Chaidh an cùrsa, Turas, a lìbhrigeadh air-loidhne airson naoi seachdainean agus bhathar ag amas air feadhainn aig an robh deagh…

 • Comhairle Agrees a Balance Budget

  A’ Chomhairle a’ Stèidheachadh Buidseat Cothromach a dh’aindeòin Gèarradh Bunaiteach ann am Maoineachadh bho Riaghaltas na h-Alba agus a Bhith Cleachdadh Airgead Cùl-Stòir. Tha lughdachadh de £1.48m ann an Aonta Maoineachaidh Riaghaltas na h-Alba 2024 do Chomhairle nan Eilean Siar nuair a thèid pàigheadh luchd-obrach agus luchd teagaisg a chur an dara taobh ‘s cothromachadh…

 • Cuirmean Dìleab 2024: Leverhulme air an Ainmeachadh

  Air an ath-mhìos gabhaidh cuirmean àite ann an Leòdhas agus anns na Hearadh mar phàirt de Dhìleab 2024: Leverhulme.  Gabhaidh a’ chiad chuirm àite anns an Lanntair air Diardaoin 14mh Màrt aig 1900 agus bidh fiosrachadh a thaobh tiogaidean ri fhaighinn a dh’ aithghearr.  Bidh sgoilearan bho chlasaichean Gàidhlig 6 & 7 aig Bunsgoil Steòrnabhaigh a’ dol…

 • Athlete Travel Award Scheme (April – October 2024)

  Open from Monday 19th February 2024. The application and accompanying guidance can be found on the Sport and Leisure section of the website. The Islands Athlete Travel Award Scheme allows Athletes from the Outer Hebrides the opportunity to benefit from the program designed to support travel costs in the islands. The aim of this scheme…

 • Martyn’s Law Consultation

  UK Government has launched a consultation on the Terrorism (Protection of Premises) Bill, also known as Martyn’s law. The consultation is open to the public until 18 March. Martyn’s Law will require premises to fulfil necessary but proportionate steps, according to their capacity, to help keep the public safe. It is named in tribute to…

 • Diving Operations – Deep Water Terminal

  Stornoway Port Authority – Notice to Mariners 2-2024 Diving operations will be carried out daily from Thursday 15th February 2024 at Stornoway harbour Deep Water Terminal. Operations will be conducted from 0730 hrs to 1900 hrs, fitting sacrificial anodes along the berthing faces of Deep Water Terminal. Vessels using the harbour should navigate within the…

 • New Questionnaire to Help Improve Communities in the Outer Hebrides

  The Outer Hebrides Community Planning Partnership (OHCPP) is offering people across the Outer Hebrides the chance to influence their health and wellbeing, as well as the opportunities and services available to them, by contributing to a new online questionnaire.  The OHCPP is pleased to launch the online version of the Place Standard Tool, which is…

 • Western Isles Nominations for FilmG Awards

  Schools, community groups, and individuals from across the Western Isles have been nominated for awards at FilmG 2024.Award winners will be announced at the FilmG Awards ceremony on 23rd February in the Lomond Auditorium of Glasgow’s SEC Centre. The awards will be live streamed to YouTube, with a highlights programme broadcast on BBC ALBA two…

 • Sports Activities – Mid Term Holiday

  Sport  and Health will be offering the following sports activities for primary age children over the February mid-term break (16th – 21 February 2024) in Lewis and Harris. To book a place use the Lewis or Harris Sport Centre app, all prices are on the app. Friday 16 February 2024 Activity Activity Time Venue Football…

 • Local Employability Partnership Event 2024

  Comhairle nan Eilean Siar joined Western Isles Employability, Developing the Young Workforce, partners, and local employers from around the Western Isles for a partnership event in the Stornoway Town Hall on Thursday 1 February.  The purpose of the event was to bring together local employability partners and employers from around the Western Isles, to share…