Clàradh Bun-sgoil

Clàradh Bun Sgoil: An Lùnastal 2020

Faodar clann a bhitheas ceithir bliadhna air 28 Gearran 2020 a chlàradh airson na sgoile.  Ma tha pàrantan airson an clann a chlàradh faodaidh iad sin a dhèanamh aig an sgoil ionadail aig 3.00f latha sam bith rè na seachdaine a’ tòiseachadh Diluain 27 Faoilleach 2020 ach a-mhàin:

  • Bun-sgoil Steòrnabhaigh far am bithear a’ clàradh air Diluain 27 Faoilleach 2020 agus Dimàirt 28 Faoilleach 2020 eadar 10.00m agus 12.00m agus 2.00f agus 4.00f.
  • Sgoil Lacasdail – far am bithear a’ clàradh Diluain 27 Faoilleach 2020 agus Dimàirt 28 Faoilleach 2020 eadar 2.30f agus 3.30f a-mhàin.

Thathar ag iarraidh air pàrantan Teisteanas Breith an leanaibh a thoirt leotha.

Ma tha pàrantan ag iarraidh an clann a chur gu sgoil a thuilleadh air a’ Bhun-sgoil ionadail, bu chòir dhaibh sgrìobhadh gu Ceannard Seirbheis Foghlaim, Ionad Foghlaim agus Seirbhisean Chloinne, Lionacleit, Beinn na Fadhla, HS7 5PJ, ro 1 Màrt 2020, ag ainmeachadh na sgoile a thathar ag iarraidh.  Gheibhear fiosrachadh mu chòirichean phàrant a thaobh iarrtasan sgoile agus tagraidhean an aghaidh co-dhùnadh na Comhairle ann a bhith a’ diùltadh an iarrtais, còmhla ri fiosrachadh sam bith eile bho Cheannard Seirbheis Foghlaim, Ionad Foghlaim agus Seirbhisean Chloinne, Lionacleit, Beinn na Fadhla,, HS7 5PJ (Tel. 01870 604 880).  Bu chòir ceistean sam bith a thaobh iarrtas sgoile agus tòiseachadh san sgoil a dhol chun an t-seòlaidh gu h-àrd.

Gheibhear tuilleadh fiosrachaidh mu sgoiltean fa leth bho na Cinn-sgoile.

Ullachadh Gàidhlig   2020/2021

Leòdhas/Na Hearadh

Am Bac                                                                                     

Beàrnaraigh

Breascleit                                                                                  

Lacasdal

Lìonal                                                                                        

Sgoil an t-Oib

Pairc                                                                                          

Sgoil an Rubha

Sgoil nan Loch                                                                        

Siabost

Bun-sgoil Steòrnabhaigh                                                      

Sgoil an Tairbeirt

Sgoil an Taobh Siar                                                                

Tunga

Uig

 


Uibhist/Barraigh

Baile a’ Mhanaich                                                                   

Dalabrog

Ìochdar                                                                                      

Sgoil Uibhist a’ Tuath

Bàgh a’ Chaisteil