Brosnachadh na Gàidhlig

Foghlam tro Mheadhan na Gàidhlig

Foghlam Meadhan Gàidhlig

Tha Gàidhlig na pàirt chudromach de chultar agus dualchas Innse Gall agus tha Comhairle nan Eilean Siar daingeann ann a bhith ga brosnachadh agus ga leasachadh. 

Tha làrach-lìn na Comhairle a-toirt cothrom taisbeanaidh air an iomadach taobh den obair a tha dol air adhart.  Tha a’ Chomhairle cuideachd fo chùmhnant gluasad gu làrach-lìn dà-chànanach, nuair a cheadaicheas suidheachadh an ionmhais.

Aig coinneamh de Foram Cànan agus Cultar na Gàidhlig air Diluain 4 Damhair 2004, dh'fhoillsich Comhairle nan Eilean Siar am poileasaidh Gàidhlig ath-sgrùdaichte aca. Tha am poileasaidh a' mìneachadh rùintean agus amasan na Comhairle a-thaobh cleachdadh agus leasachadh a' chànain.

'Se amas a' phoileasaidh anns an fharsaingeachd gum bì na h-Eileanan an Iar na coimhearsnachd dhà-chànanach far a bheil an aon ùghdarras aig a' Ghàidhlig agus a' Bheurla mar mheadhanan conaltraidh.

Stiùireadh Reachdail Airson Foghlam Gàidhlig

Tha an Stiùireadh Reachdail seo air ullachadh le Bòrd na Gàidhlig fo Earrainn 9 de dh’Achd na Gàidhlig (Alba) 2005 agus tha dà phrìomh phàirt ann. 

  • Pàirt 1 - tha stiùireadh ann a tha gu sònraichte co-cheangailte ri Achd an Fhoghlaim (Alba) 2016 agus mu phròiseas nan tagraidhean airson foghlam bun-sgoile tron Ghàidhlig (FBG) agus an dleastanas a th’ air ùghdarrasan foghlaim gus taic a thoirt do dh’fhoghlam Gàidhlig agus a chur air adhart.
  • Pàirt 2 - tha stiùireadh a bharrachd ann co-cheangailte ri mar a thèid foghlam Gàidhlig a lìbhrigeadh ann an sgoiltean.

Stiùireadh Reachdail Airson Foghlam Gàidhlig (506.5kB) (Opens in a new window or downloads a file)

Tuilleadh fiosrachaidh bho Bòrd na Gàidhlig (Opens in a new window or downloads a file)