Ceann-là Sgeama Preantas na Comhairle 2017 air fàire!

 

Feumaidh iarrtasan airson Sgeama Preantas na Comhairle 2017 a bhith a-staigh ro 5f air Diluain 3 Iuchar.

Tha còrr air 40 preantasachdan rim faotainn eadar Barraigh is Rubha Robhanais, thairis air iomadach roinn.

Tha na preantasachdan agus am fiosrachadh gu lèir air loidhne aig www.myjobscotland.gov.uk (Opens in a new window or downloads a file)