Sgeama Greis Gnìomhachais nan Oileanach 2021

Ann an co-bhonn le Bòrd na Gàidhlig, tha Comhairle nan Eilean Siar a’ tabhann cothruim do dh’oileanaich le sgilean Gàidhlig a bhith a’ cosnadh airson deich seachdainean as t-samhradh 2021 aig buidhnean a tha a’ cleachdadh Gàidhlig mar mheadhan obrach gu làitheil.  Faodaidh na deich seachdainean ruith aig àm sam bith thairis air an t-samhraidh, ach feumaidh an greis gnìomhachais a bhith deiseil ro 27 Lùnastal, 2021.

Tha an Sgeama seo air a bhith a’ ruith airson iomadh bliadhna, agus tha e air a bhith air leth soirbheachail ann a bhith a’ toirt cothruim do dh’oileanaich an sgilean Gàidhlig a leasachadh, agus eòlas a thoirt dhaibh air a bhith ag obair ann an àite-obrach proifeiseanta.  Bho thaobh nam buidhnean, tha an Sgeama a’ toirt cothruim dhaibh oileanach fhastadh gus obair air pròiseact sònraichte a dhèanamh, obair `s dòcha nach b’ urrainn dhaibh a choileanadh mar a biodh oileanach ann. 

Fiosrachadh mun Sgeama:

  • Feumaich na h-oileanaich a bhith ann am foghlam aig ìre adhartach, (ann an oilthigh no ann an colaiste);
  • Feumaidh comas labhairt, leughaidh agus sgrìobhaidh Gàidhlig gu ìre air choreigin a bhith aig na h-oileanaich;
  • Feumaidh na h-oileanaich a bhith an dùil tilleadh gu foghlam adhartach as t-fhoghar 2021;
  • Feumaidh na buidhnean Gàidhlig a bhith deònach an Tuarastal Bith-beò a phàigheadh do na h-oileanaich (£9.50) gach uair);
  • Feumaidh na h-oileanaich a bhith ag obair airson 30 uair a thìde gach seachdain a’ greis gnìomhachais, agus;
  • Ma ghabhas e a dhèanamh, thathas a’ moladh gun toireadh na buidhnean prìomhachas do dh’oileanaich nach robh air sgeama ron seo.

Ma `s e `s gur e oileanach a th’ annad, le ùidh san Sgeama, an lìon thu a-steach am foirm-iarrtais gu h-ìosal, le dà theisteanas bho dhithis a tha glè eòlach ort, ach nach eile càirdeach dhut, agus cuir lethbhreac eileagtronaigeach air ais gu: p.scott@cne-siar.gov.uk,

‘S e 26 Mart, 2021 an ceann-latha airson iarrtasan a bhith a-staigh.