Contact Us

Doileag NicLeòid
Oifigear Leasachaidh Poileasaidh
Sgioba na Gàidhlig
Chief Executive's Office
Comhairle nan Eilean Siar

Phone: 01851 822615
Fax: 01851 70 5349
e-mail: dnicleoid@cne-siar.gov.uk

 

Dòmhnall Weir
Oifigear Taic na Gàidhlig
Sgioba na Gàidhlig
Chief Executive's Office
Comhairle nan Eilean Siar

Phone: 01851 822615
Fax: 01851 70 5349
e-mail: donald.weir@cne-siar.gov.uk

 

Cailean S Moireasdan
Eadar theangair/Neach-taic Conaltraidh
Sgioba na Gàidhlig
Chief Executive's Office
Comhairle nan Eilean Siar

Phone: 01851 822615
Fax: 01851 70 5349
e-mail: colin.morrison@cne-siar.gov.uk

 

Peigi Ann Scott
Sgioba na Gàidhlig

Chief Executive's Office
Comhairle nan Eilean Siar

Phone: 01851 822615 l Ext: 211434
e-mail:  p.scott@cne-siar.gov.uk