Council Members

Barraigh, Bhatarsaigh, Eiriosgaigh agus Uibhist a Deas


Beinn na Faoghla Agus Uibhist A Tuath


Na Hearadh Agus Ceann A Deas Nan Loch


Sgir’ Uige Agus Ceann A Tuath Nan Loch


Sgire An Rubha


Steornabhagh A Deas


Steornabhagh A Tuath


Loch A Tuath


An Taobh Siar Agus Nis